Kontakt

Kontaktní email:info@videacesky.cz

Provozovatel:
Internet Info, s.r.o.
Milady Horákové 116/109
160 00 Praha 6
IČ: 25648071
DIČ: CZ25648071

V souladu s ustanovením § 6 zákona č. 132/2010 Sb. tímto příjemcům audiovizuální mediální služby na vyžádání „VideaČesky.cz“ sdělujeme, že orgánem dohledu nad poskytováním této služby je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (www.rrtv.cz).

Provozovatel vykonává rozhodující vliv na výběr pořadů a jejich uspořádání v katalogu pořadů. Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny obsahu, obsah vůbec nezveřejnit, případně obsah odstranit.

Obsah souborů ukládaných Uživatelem na server Poskytovatele nesmí být v rozporu s právním řádem České republiky. Je zakázáno ukládat soubory, které zejména:
a) porušují autorská práva, práva související s právem autorským, práva k ochranné známce, obchodní jméno, chráněné označení původu nebo práva průmyslová
b) podněcují k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, hanobí národ, etnické skupiny, rasy a přesvědčení
c) podporují nebo propagují hnutí prokazatelně směřující k potlačení práv a svobod člověka
d) podněcují k trestnému činu, k hromadnému neplnění důležité povinnosti uložené zákonem nebo schvalují trestný čin
e) zobrazující týrání zvířete
f) umožní osobám mladším osmnácti let přístup k jakémukoliv pornografickému dílu
g) obsahují pornografická díla zobrazující dítě, styk se zvířetem nebo v nichž se projevuje neúcta k člověku a násilí
h) obsahují nepravdivý údaj o jiném/jiné, způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost, dobré jméno nebo pověst, poškodit jej/ji v zaměstnání, narušit jeho/její rodinné vztahy nebo způsobit mu/jí jinou vážnou újmu
i) propagují jakýmkoliv způsobem podnikatele v konkurenčním vztahu s Poskytovatelem nebo obsahují materiál způsobilý poškodit dobré jméno Poskytovatele
j) porušují zákonem stanovenou povinnost mlčenlivosti či porušují nebo ohrožují obchodní tajemství třetí osoby

Emoji provided free by EmojiOne

Komentáře