Dějiny Polska #1

Thumbnail play icon
93 %
Tvoje hodnocení
Počet hodnocení:93
Počet zobrazení:9 133

Polsko bylo kdysi nejsilnější a největší evropskou zemí, rovněž ale mělo mnoho nepřátel a interních problémů. Podívejte se na první ze tří dílů o historii Polska.

Přepis titulků

Toto video vzniklo za podpory Great Courses Plus. Klikněte na odkaz pod videem nebo přejděte na GCPlus/Sweeney a odstartuje měsíční zkušební verzi zdarma a vyjádřete tak svoji podporu pořadu. Více informací na konci. Pokud žijete ve střední nebo východní Evropě, slyšeli jste pravděpodobně jako malí příběh o tří bratrech: Lechovi, Čechovi a Rusovi. Jsou to legendární otcové Slovanů. Při lovu došlo mezi bratry k neshodě, kterou kořist sledovat, a tak se rozdělili.

Čech, nejstarší z bratrů, následoval kořist do českých zemí. Rus, nejmladší z bratrů, šel na východ a založil Rusko, zatímco Lech mezi nimi založil Polsko, protože koho zajímá konzistence? Příběh se v různých zemích liší, ale často se shodují v tom, že Lech cestou na sever následoval překrásného bílého orla. Orel při západu slunce přistál ve svém hnízdě a s červánky za ním vypadal vskutku majestátně. Lech se tehdy rozhodl, že to bude jeho nový domov.

Bílý orel na červeném poli je dodnes polským národním znakem. Polsko skutečně vzniklo ze slovanských osad. Slované jsou patrně potomky raných Indo-Evropanů, kteří přišli z Kavkazu. Z jejich domova ve střední Evropě se začali rozpínat na účet upadající Římské říše. Určitě si to pamatujete z minulých epizod. Poláci milovali svůj nový domov, který sdíleli s Germány ze Skandinávie a příležitostnými nomádskými nájezdníky. Polští Slované žili v malých kmenech u Baltského moře a delty řeky Visly.

Sjednotili se pod prvním oficiálním polským vůdcem Měškem. Měško byl hrabětem Polanů, což bylo skvělé, protože po jeho panství byla pojmenována celá země: Polsko. Měšek byl členem vznešeného rodu Piastovců a jeho dynastie bude zemi vládnout po následující staletí. S jeho křtem v roce 966 začala země ustupovat od slovanského pohanství a přijala západní křesťanství. Měškův syn Boleslav Chrabrý rozšířil území na jih v naději, že se Polsko stane regionální mocností, ale na to bylo ještě brzy.

Založil arcibiskupství v Hnězdnu, které se stane základem katolické církve v Polsku. Upevnění moci jej dovedlo ke korunovaci na prvního polského krále, ale potom zemřel. To všechno za jeden rok. Což je super. S Piastovci to šlo z kopce a interní problémy ochromily královský dvůr, dokud Kazimír Obnovitel neobnovil vládu monarchie a možná proto, když se zamyslíte, se mu říká obnovitel.

Modernizoval Polsko do feudální společnosti, se kterou přišly všechny ty super věci jako rytíři, milostpáni a hrady. To pomohlo zabezpečit hranice, které se doteď měnily v závislosti na králi. Rané království, slabší než okolní a také chudší, zvládlo zadržet invazi Mongolů, kteří Evropu už dvakrát vyplenili. Pozornost si v tuto chvíli zaslouží polský vztah s Němci, jejichž hrabata a milostpáni získali velká území na západě, a Řádem německých rytířů, kteří si vydobyli značné území v Livonsku a Prusku obydlená pohany a často pleněná křižáky.

Do konce vlády Piastovců s Kazimírem Velikým ztratilo Polsko značnou část území na účet svých sousedů, ale s obdobím míru začal stát prosperovat a přilákal židovské osadníky. Území v této oblasti se staly svárem sporu mezi Polskem a Svatou říší římskou, které se přetahovaly o věrnost místních vládců. Výsledkem toho byla populace zemí velice promíchaná lidmi z obou království, což bylo ve skutečnosti velice nebohémské.

Židé se první usídlili v Polsku jako obchodníci na důležitých obchodních trasách. V tomto století se židé ve velkém usídlili v mnoha královstvích po celé Evropě, čímž začala jejich dlouhá a smutná historie. Byli ve velkém vyháněni ze všech zemí, ve kterých se usadili a často byli oběťmi masakrů a rovněž křížových výprav. Tyto události vedly k populačnímu rozvoj Polska, které bylo více tolerantní společností a během dalších staletí se stalo místem židovského učení a kultury. Nicméně nebyly věci vždy růžové a v polských městech se často zvedaly proti-židovské nálady, které vedly k vypalování synagog.

Král Kazimír Veliký zemřel bez dědice a tak království převzal jeho synovec Ludvík maďarský. Ludvík zanechal nynější tři království svým třem dcerám, z nichž jedna nečekaně zemřela, druhá, která měla zdědit Polsko, namísto toho zdědila Maďarsko a tak nakonec Polsko zdědila Hedvika. Polští šlechtici uvítali Ludvíkovu dceru a korunovali ji králem. Ano, králem, ne královnou.

Neptejte se. Hedvičin život nebyl nepodobný středověkému televiznímu dramatu, protože byla současně zasnoubena s hrabětem litevským Jagallem, jehož království bylo velké a mocné, a habsburským hrabětem Rakouska, jehož rodiče byli příbuzní a byl tlusťoch. Rozhodla se správně. Sňatek mezi Hedvikou a Vladislavem dal vzniknout Polsko-litevské unii, která je teď největší zemí v Evropě pod jednou vládou. Litevci se stali silnou vojenskou mocností v minulém století, když obsadili rozlehlé ruské a mongolské země.

Unie se teď rozprostírala od Baltského k Černému moři. Litevci se svojí menší populací nikdy nechodili daleko od svých hradů, protože proč jo, a vládli Rusi z Livonska. Takže s příchodem unie začala početnější polská populace v Rusi dominovat, čímž rozšířila svůj jazyk a kulturu a nakonec odsunula Litevce na druhou kolej. Řád německých rytířů, německý stát v Pobaltí, se stal jakýmsi špatným sousedem vedoucím nájezdy, křížové výpravy nebo provádějícím jiné záškodnické aktivity na polsko-litevském území, mezi něž patřilo i zakládání požárů.

Partnerství dvou zemí se ukázalo být prospěšné, když v roce 1410 Řád německých rytířů úspěšně porazili v bitvě u Grunwaldu. Vedli také řadu válek s Moskevským velkoknížectvím, Tatary a Osmany. Nutno poznamenat, že v tomto období byl efektivně sjednocen feudalismus a pseudo-demokratická povaha parlamentu, ve kterém propracovaná byrokracie rozhodovala o jmenování krále, nebo nejmenování, jestli jste měli smůlu. Během pár desítek let zmizel Řád německých rytířů z mapy, kdy byla západní polovina Polskem přímo anektována a zbytek přísahal polské koruně věrnost.

To dalo Polsku přístup k prosperujícím baltským přístavům, což vedlo k velkému rozmachu obchodu. Tohle si pamatujte, bude to důležité. Pruská země bude později zděděna hrabětem z Braniborska, které patřilo do Svaté říše římské. Tento trend způsobí vážné problémy, jak budou vládci uvnitř říše dědit území mimo říšské hranice.

Svatá římská říše byla divná, takže si toho nevšímejte. Získání Gdaňsku přineslo velké ekonomické výhody a v odezvě na obchodní boom rostla města jako Poznaň, Lvov a hlavní město Krakov, ale také Varšava. Varšava, nebo polsky Warszawa, byla touto dobou jen malou rybářskou vesnicí. Podle legendy narazil rybář Wars u řeky Visly na mořskou panu jménem Sawa. Vzali se a založili město Varšava.

Poláci byli jako většina Evropanů velkými fandy do válčení, které proslavilo jejich těžkou jízdu – polské husary. Určitě byste mi neodpustili, kdybych je nezmínil. Husaři, původně maďarští žoldáci, se rychle stali silnou elitní jízdou, díky které Poláci vyhráli mnoho jinak beznadějných bitev. Husary Polákům záviděla celá Evropa, byli nejsilnější a nejdisciplinovanější těžkou jízdou středověku a dodnes jsou součástí polského symbolismu. Šestnácté století bylo důležité a přineslo s sebou protestantskou reformaci, která ovlivnila hlavně německé části království; války proti rozpínavé Osmanské říši, pokroky ve vědě a literatuře, když Koperník představil heliocentrický model sluneční soustavy; celonárodní kodifikaci polského jazyka a hlavně největší změnu – změnu Polsko-litevské unie na Republiku obou národů – jednotnou politickou entitu podléhající polskému parlamentu, neboli Sejmu, s volenými namísto dědičnými králi.

Republika obou národů, neboli zkráceně Polsko, se stala středobodem síly, obchodu a hradbou proti rozpínavým Turkům, kteří se ze svých skromných počátků ve Střední Asii stali pro evropské národy velkou hrozbou.

Během polsko-moskevské války Poláci zasáhli do ruské následnické krize, neboli Období zmatků, a se slavnými Husary ukázali své svaly. Dokonce po krátký čas okupovali Moskvu, ale byli z ní brzo vyhnáni, protože invaze do Ruska ztroskotá, pokud tedy nejste Mongolové. Řada severských a rusko-polských válek zanechala oslabenou zemi v prekérní situaci.

Ta byla umocněna volbou polských králů, díky kterým do polských záležitostí mohly zasahovat jiné země, což dělaly... a hodně. Během válek ztratilo Polsko území v Livonsku a bylo zdevastováno tzv. švédskou potopou, která zanechala většinu země v troskách. Polsko výrazně oslabilo během velké severské války proti Švédsku a během války o polské následnictví, což znamenalo, že o polském osudu rozhodnou jeho sousedé.

Polský parlament se stal díky složitým zákonům o vetech nefunkční, což znemožnilo prosazení reforem nebo obranu před invazí. Díky politickému patu a velikosti země začalo vypadat odkrajování území velice lákavě. Poslední polský král Stanislav II byl zvolen roku 1764 jako ruská loutka, čemuž pomohla skutečnost, že sdílel loži s Kateřinou Velikou. Stanislav se snažil o reformy a nápravu své reputace, ale dobře věděl, že království mele z posledního. Zanedlouho došlo k prvnímu dělení Polska, které vzdálené provincie rozdělilo mezi Rakousko, Prusko a Rusko.

Parlament nebyl schopný invazní vojska zastavit a byl nucený nové hranice přijmout. Parlament se znovu snažil o reformy přijetím ústavy inspirované francouzskou revolucí, ale to jen znovu vyprovokovalo Rusko, které vidělo Francii jako nepřítele a Polsko tak jako sympatizanta protimonarchistických nálad. Vypukla válka mezi příznivci a odpůrci ústavy, načež zemi napadlo Rusko s cílem republikánské hnutí rozdrtit. Spolu s Pruskem anektovalo Rusko v druhém dělení Polska další území, což Polsko zmenšilo na třetinu své původní velikosti a populace.

Král byl strašlivě neoblíbený, armáda v troskách a parlament bezmocný. Obyčejný lid zuřil a lidové povstání vedlo k národnímu povstání, které vedl vojenský veterán Tadeusz Kościuszko. Po prvotním úspěchu nezvládli rebelové získat podporu mnoha dalších zemí a byli rozdrceni okolními mocnostmi. V roce 1795 se Rakušané, Prusové a Rusové rozhodli, že je načase skoncovat se vzdorným Polskem a napadli jej ze tří stran.

Událost se stala známá jako třetí dělení Polska a na další století vymazala Polsko z mapy světa. Miliony Poláků teď byly součástí země, do které byli přiřazeni, byli od sebe izolováni a Polsko přestalo existovat. Pokud jste se ale někdy podívali na mapu víte, že Polsko jako suverénní stát existuje, ale o tom budeme mluvit v další části. Pokud se chcete naučit něco víc, proč nezkusit Great Courses Plus? Great Courses Plus jsou vzdělávacím programem přinášejícím vám lekce od univerzitních profesorů počínaje až k National Geographic na různá témata.

Osobně doporučuji zhlédnout Velký zločin říší: Rozdělení Polska, které je součástí kurzu o historii východní Evropy. Toto video bylo sérii velice inspirováno a většina výzkumu pochází odtamtud. Přihlaste se od 14.99 dolarů měsíčně a jako diváci tohoto kanálu získáte měsíční přístup zdarma, takže klikněte na odkaz pod videem. Určitě se na dokument podívejte, vážně otevřel mi oči, rozdělení Polska byla skutečný zločin. Jestli chcete podpořit kanál přímo, zamiřte na moji stránku na Patreonu.

Nezapomeňte mě sledovat na sociálních sítí a uvidíme se zase příště.

Komentáře (21)

Zrušit a napsat nový komentář

Odpovědět

Jako vážně? Poláci a zachránci Evropy před mongolskou invazí?

Naopak v roce 1241 byla u Lehnice "spojená vojska Poláků, Moravanů, řádu německých rytířů a templářů" poražena (polský král nechtěl čekat právě na Václava I. ); dále postupovala mongolsko-tatarská vojska dále na západ (jak z Uher, tak z Polska). Byla odražena od Vídně a nakonec poražena až v bitvě u Olomouce 1253, a to pouze Václavem I.; tedy českým králem.

Vážně? Považovat systém kurií jako byrokratický? Naopak byl to systém, který se v západní Evropě přetvořil na systém přímo parlamentní (naopak v českých zemích byl utlumen Vladislavským zřízením zemským a také Obnoveným zřízením zemským, kdy byla města podřízena králi).

10

Odpovědět

Ehm, s Lehnicí souhlasím, se zbytkem méně. Od Lehnice pokračovali Mongolové přes Moravu (kterou slušně poplenili a při tom měli neúspěšně obléhat Olomouc) na jihovýchod, do Uher kde se spojili s druhou mongolskou armádu a napráskali uherskému králi Bélovi. Pak se vydali spořádaně domů, protože mezitím umřel chán a všichni jeho příbuzní a velitele se vraceli domů, i s většinou svých vojáků, samozřejmě, aby zvolili nového.
Každopádně k žádné velké porážce Mongolů nedošlo (nebo o ní alespoň nevíme), a to ani u Olomouce.

20

Odpovědět

Co je to za nesmysl v popisu??? Polsko jako největší a nejsilnější evropská země? wtf?

49

Odpovědět

Pochopitelně největší a nejsilnější evropskou zemí byla až do roku 1805 Říše, tedy Svatá říše římská. Jenže je neslušné říkat, že největší země byla ovládána z Prahy (tehdy městem asi s 60 000 obyvatel; tehdejší "superměsto" Paříž měla 80 000 obyvatel).

01

Odpovědět

Pěkné video, škoda že ty přemyslovské výboje do Polska vzali tak hopem, přece jenom vyplenění Hnězdna za Břetislava a pozdější usrpování polské koruny za Václava II. a III. nebyly úplně bezvýznamné události.

Navíc to dědění zemí mino "hranice" státních útvarů bylo za feudalismu zcela běžné, krásným příkladem z našich dějin jsou lucemburkové, kteří měli panství rozházené skrze celou Evropu bez ladu a skladu.

60

Odpovědět

Hele, jsou to polský dějiny, ne český :D
Vůbec, celý to období mezi Boleslavem a Anjouovci vzal dost hopem, nevím proč by měl vypíchnout zrovna Václava a Hnězdno... co naopak trošku chybělo mě, byly kozáci a jejich povstání (spolu s Rusy, Švédy a samotnými Poláky hlavní důvod, proč šla Rzecpospolita do háje...)

20

Odpovědět

+jj.Ale součástí polských dějin je poměrně bohatá série porážek českými panovníky a to se velice hezky poslouchá :D

32

Odpovědět

+jj.Jelikož to bylo z hlediska tehdejší doby dost zásadní, pokud by nebyl zavražděn Václav III. v Olomouci (podle některých interpretací za tím stál polský Lokýtek), čímž vymřeli přemyslovci a zastavila se trestný výprava do Polska, tak by válka "o polské dědictví" rezonovala podstatně více než jen taková drobná anabáze, ostatně nároky na Slezko byly dlohotrvajícím sporem mezi Polskem a Zeměmi koruny české (paradoxně to vyřešili až Prusové a Rakušané) ostatně to že je dodnes součástí ČR jinak spíše geograficky a kulturně polské Těšínsko (T.G.M. ukázal ostré lokty), také o něčem vypovídá.

Navíc to vyplenění Hnězdna a krádež ostatků svatého Vojtěcha nebyla ve své době bezvýznamná epizodka, proti Břetislavovým ambicím tehdy musel opakovaně intervenovat sám císař SŘŘ ostatně právě Břetislav (či snad už Oldřich) dobyl Moravu na polských odílech, které tam zanechal Boleslav Chrabrý. A jsou tu pochopitelně i další věci.

Samozřejmě jsem to nemyslel jako nějak zásadní výtku, jinak bych svůj komentář neuváděl slovy "pěkné video". To že tam chybí i další věci také nerozporuju.

30

Odpovědět

Tento kanál by mohl být pravidelně překládán. Moc videí na YT nemá.

70

Odpovědět

Za mě celkem slabé video. Nelíbí se mi třeba používání subjektivních hodnocení jako, "To bylo skvělé" "protože jsou divní". Pak nezmínili třeba to, jak Polská vojska zachránila Vídeň před osmany a tím započal úpadek Osmanské říše.

Co se týče té úvodní pověsti, tak tu znám jinak. Praotec Čech měl vizi o zemi zaslíbené a tak přesvědčil svůj lid, aby se do ní vydal. Když dorazili do Čech, tak se tu usadili, ale jeho mladší bratr Lech nechtěl žít pod vládou svého bratra a tak se svou družinou trhl a šel na sever.

135

Odpovědět

Nikoli subjektivní hodnocení, ale humor. V prvním případě ztracený v překladu ("To bylo skvělé" = That was great --> great=skvělý nebo veliký; Boleslav I. Chrabrý je v angličtině zvaný Boleslav Veliký=Boleslaw the Great). Šlo o humornou narážku na jeho přídomek.

Polská vojska zachránila Vídeň a potažmo celou Evropu před Osmany - 7:39 - všimni si textu "vlevo dole" :D

Úvodní pověst - "verze se v různých zemí liší", on odříkal jednu z nich, pravděpodobně polskou ;)

80

Odpovědět

Zdá se to jen mě, nebo je ve 4. minutě Praha trochu mimo :D.

180

Odpovědět

Rok 1370, doba tak zvláštní, že Praha byla zhruba v Krkonoších...

170

Odpovědět

Chtěl bych upozornit na: 1:55 Měško byl hrabětem Polanů. Správně by mělo být vévoda (duke) namísto hraběte (count). A myslím si, že je možné použít jeho počeštělé jméno Měšek, jelikož je osobou, jež je spjatá s i s českými dějinami (vzal si Doubravku, dceru Boleslava I., což výrazně přispělo k christianizaci Polska) a dějepisectvím.

00

Odpovědět

Souhlasím s použitím české podoby jména, tedy Měšek. Ovšem místo vévody či hraběte bych tam rozhodně dal krásný staroslovanský titul knížete.

21

Odpovědět

psa kref

05

Odpovědět

Mám jednu velkou výhradu. V Polských dějinách hráli vládnoucí rody z našich krajin, pomalu větší roli, než samotní Poláci a ve videu není o tom asi ani slovo. Hlavním problémem Polska v dějinách bylo to, že se čas od času málem, nebo úplně rozložili zevnitř kvůli nejednotě.

44

Odpovědět

No, pokud těch 300 let kdy bylo polsko rozdělené přeskočil, nevím proč se zdržovat u tak tříleté, spíš teoretické vlády Přemyslovců... anebo myslíš nároky Jana Lucemburského nebo rožmberskou kandidaturu v 16. století? (obojí spíš takový kuriozity, co se do 10 minutového videa těžko cpou...)

40

Odpovědět

+jj.@HMTD Mám jednu velkou výhradu k Vašemu komentáři. Dějiny Mitteleurope jsou o potýkání českého a německého živlu. V tomhle ohledu nejde ani uvažovat o samostatných polských dějinách, protože na ně nemají právo bez vztahu k českým dějinám. Kolik jste toho slyšel v dějepise o Karlu IV. a kolik o Rzeczpospolita? Víc nám samozřejmě, řekli o Karlu IV., to jen OBJEKTIVNĚ dokazuje, že to druhé je jen nějaká marginálie, poznámka pod čarou - možná i prachsprostý výmysl :)

38