MinuteEarth

Proč se vrací léčba elektrošoky?MinuteEarth

Když se řekne „léčba elektrošoky“, mnoho lidí si jistě představí surovou, bolestivou a ne vždy účinnou metodu léčby různých onemocnění mozku, od které se naštěstí už upustilo. Pravdou je, že tato metoda může výrazně ulevit lidem trpícím těžkými depresemi a Parkinsonovou chorobou, lékaři tudíž začali pracovat na tom, aby ponechali žádoucí účinky a potlačili ty vedlejší.

Můžeme žít navěky?MinuteEarth

Elixír života stále čeká na svého vynálezce a nás tak jednou nevyhnutelně čeká poslední hodinka. Čeká ale stárnutí a smrt skutečně všechny? Jak se s přibývajícími lety vypořádávají příslušníci říše zvířat? Slovíčka: aging/ageing - stárnutí inevitable - nevyhnutelný to age/to get older - stárnout naked mole-rat - rypoš lysý wrinkle - vráska adulthood - dospělost middle-aged - ve středním věku to replace - nahradit to trim - zastřihnout (vlasy), zkrátit to trick into... - úskokem, lstí přimět k... in reverse - pozpátku, v opačném pořadí to melt - tát blob - hrouda invincible - nepřemožitelný jellyfish - medúza

Jak fungují skleníkové plyny?MinuteEarth

Skleníkové plyny budí vášnivé diskuze v kontextu narušování rovnováhy v atmosféře, což vede k nebezpečným klimatickým změnám. Tyto plyny, ke kterým patří např. oxid uhličitý, oxid dusný nebo metan, jsou totiž životně důležité pro teplotní stabilitu Země. Jak se jim tedy přesně daří na naší planetě udržovat onu krásnou, obyvatelnou teplotu? Slovíčka: distance - vzdálenost temperature - teplota to average - být v průměru 5 degrees Celsius - 5 stupňů Celsia deadly - smrtící to range from... to... - pohybovat se mezi... a... to exceed - překonávat, převyšovat to record - zaznamenat to spare - ušetřit (někoho např. utrpení) ray - paprsek visible - viditelný to trap - polapit, chytit do pasti infrared radiation - infračervené záření to absorb - vstřebat, pohltit electric charge - electrický náboj balanced - vyrovnaný, vyvážený lopsided - nesouměrný, nakřivo back and forth - tam a zpátky, sem a tam greenhouse gases - skleníkové plyny to insulate - izolovat (tepelně, zvukově...)

Jsme vážně z 99 % šimpanzi?MinuteEarth

Sdílíme skutečně 99 % DNA se šimpanzi? Na metodologii výzkumu, který s tímto údajem přišel, si posvítí nové video z kanálu MinuteEarth. Slovíčka: to share - sdílet chimpanzee (chimp) - šimpanz literally - doslova to pluck - vytrhnout, vyškubnout to pull out - vytáhnout cell - buňka tangled - spletitý, zašmodrchaný scroll - svitek common ancestor - společný předek chunk - kus to swap st. for st. else - vyměnit něco za něco jiného mismatched - neshodující se, neodpovídající si paragraph - odstavec in reverse order - v obráceném pořadí to monkey around with... - snažit se něco vyřešit nebo udělat, ale neefektivně (sice se bavíte, ale moc toho nevyřešíte) similar - podobný

Co drží mrchožrouty při zdraví?MinuteEarth

Některá zvířata jsou schopná vesele hodovat na nevábně vyhlížejících zdechlinách, aniž by je to ohrožovalo na životě. Jak je něco takového možné, vysvětlí následující video z kanálu MinuteEarth. Slovíčka: to croak - skřehotat, hov. zemřít defense - obrana to fail - selhat decomposer - rozkladač to deter - odradit carnivore - masožravec dose - dávka fatal - fatální, smrtící carcass - zdechlina, mršina prey - kořist to rot - hnít scavenger - mrchožrout vulture - sup to assault sb. - zaútočit na..., přepadnout acid - kyselina germs - bakterie, bacily vaccination - očkování

Proč je víc kluků než holek?MinuteEarth

Následující video od MinuteEarth se bude zabývat otázkou, proč příroda v otázce početí nadržuje mužskému pokolení. Slovíčka: parents-to-be - nastávající rodiče to assume - předpokládat, usuzovat flip of a coin - hod mincí odds - šance, pravděpodobnost skewed - pokřivený, zkosený, zkreslený ratio - poměr to meddle - vměšovat se, plést se to něčeho biased - zaujatý, předpojatý stillborn child - mrtvě narozené dítě womb - lůno, děloha prey - kořist, oběť to suppress - potlačit to boost - posílit, zvýšit mammal - savec resources - zdroje scarce - vzácný, nedostatkový offspring - potomstvo hunk - slangově přitažlivý muž s vypracovanou postavou  (doslova kus) famine - hladomor, hlad

Proč netopýři přenášejí tolik nemocí?MinuteEarth

Netopýři jsou významní přenašeči mnohých nebezpečných nemocí. Patří mezi ně například i ebola, která momentálně pustoší Afriku. V následujícím videu z kanálu MinuteEarth se podíváme na to, co by to mohlo způsobovat. Slovíčka: scary - děsivý hemorrhagic fever - krvácivá horečka fatal - smrtící, fatální mortality rate - míra úmrtnosti to surface - vynořit se outbreak - propuknutí to inhabit - obývat suburbs - předměstí to spread - šířit se species - druh resilient to... - odolný vůči... mammal - savec finicky - vybíravý to thrive - prosperovat, vzkvétat toasty - teploučký, příjemně teplý to gain - získat landlubber - osoba, která neví skoro nic o moři nebo lodích (a je tudíž odkázaná na pevninu)

Tajný život rostlinMinuteEarth

V rámci duálních titulků se dnes můžete podívat na nové video z kanálu MinuteEarth o upovídaných rostlinách. Slovíčka: pleasant - příjemný plant - rostlina scent - vůně, pach harbinger - posel, zvěstovatel blade - čepel, ostří lawn mower - sekačka na trávu caterpillar - housenka wound - rána pungent (smell) - čpící, pronikavý (zápach) stem - stonek to eavesdrop on sb. - odposlouchávat někoho compound - sloučenina imminent - bezprostředně hrozící to correspond to... - odpovídat něčemu, shodovat se to prompt to...- podněcovat, navádět k... cotton - bavlna, bavlník plump - buclatý nutritious - výživný to gossip - drbat, klevetit to seal - zapečetit airtight - vzduchotěsný harmful - škodlivý nutrient - živina nefarious purposes - nekalé účely shrub - křoví, keř to text - esemeskovat to take a leaf out of sb.'s book - vzít si z někoho příklad (kopírovat činnost někoho jiného, protože nám to přinese užitek)

Vlevo, nebo vpravo?MinuteEarth

Zamysleli jste se někdy nad tím, proč vlastně jezdíme vpravo? Následující video od MinuteEarth vám možná poskytne pár odpovědí. Slovíčka: to prohibit - zakázat sale - prodej (ALE "on sale" - ve výprodeji) to switch - přepnout, přejít na... cheap - levný hand-me-down - z druhé ruky (v případě auta - "ojetý") to own - vlastnit earthling - pozemšťan, obyvatel Země obvious - zjevný, zřejmý origins - původ opportunity - příležitost evidence - důkazy lane - jízdní pruh groove - rýha, brázda, kolej quarry - lom to draw a weapon - tasit zbraň enemy - nepřítel to claim - tvrdit to overthrow - svrhnout to spread - rozšířit se to impose - uvalit, zavést (např. zákon) to conquer - dobýt voluntarily - dobrovolně to align with... - srovnat se s někým do jedné řady, připojit se k... to veer away from... - odchýlit se od... to owe - dlužit habit - zvyk cart - vůz, povoz ("shopping cart" - nákupní vozík v supermarketu) to steer clear of... - vyhnout se něčemu

Jsou zvířata skutečně monogamní?MinuteEarth

V dnešních duálních titulcích se dozvíte, jak se říše zvířat doopravdy staví k monogamii. Slovníček: to mate - pářit se mammal - savec to pair off - vytvořit pár, spárovat se breeding season - období páření paternity test - test otcovství species - druh lifelong - celoživotní faithful - věrný to cheat on sb. - podvádět někoho (ve vztahu) dawn - svítání offspring - potomstvo loyalty - věrnost (obecně - nejen ve vztahu) to lend a hand - přiložit ruku k dílu (ve videu tento idiom přizpůsobili světu ptáků - uslyšíte v něm "lend a beak") to put all eggs in one basket - vsadit všechno na jednu kartu to win one's affection - získat něčí přízeň suitor - nápadník to serve a purpose - sloužit jistému účelu undeniable - nepopiratelný, nesporný to stem from... - pramenit z... rare - vzácný fidelity - věrnost (v romantickém slova smyslu) adultery - nevěra, cizoložství gills - žábry

Obyvatelé hlubinMinuteEarth

Máme tu další duální titulky a s nimi nové animované video z kanálu MinuteEarth, které se bude věnovat stvořením obývajícím hlubiny oceánu. deep - hluboký (jako podst. jm. "the deep" = hlubina) space - vesmír (nebo i "místo, prostor") black hole - černá díra the Milky Way - Mléčná dráha behaviour (Br.)/behavior (Am.) - chování creature - tvor, stvoření to cover - pokrývat, zakrýt odd - podivný, zvláštní tasty - chutný constant - neustálý to freeze - mrznout, zmrznout pressure - tlak available - dostupný, k dispozici companionship - společnost (ve smyslu "dělat někomu společnost") to survive - přežít to require - vyžadovat extraordinary - neobyčejný, pozoruhodný adjustment - přizpůsobení se to experience - zažít, zakusit to compress - stlačit soccer - americký název pro fotbal (v americké angličtině "football" znamená americký fotbal) cavity - dutina to collapse - zhroutit se, zbortit se skeleton - kostra jelly - želé to combat st. - bojovat proti... support - podpora, opora fishery - rybářství, rybolov to deplete - vytěžit, vyčerpat (zásobu něčeho) surface - povrch, hladina vody game changer - nový faktor, který významně ovlivní situaci (něco, co změní pravidla hry) remarkable - významný, pozoruhodný to be unfit to...  nebýt něčeho schopný, nebýt na to stavěný temperature - teplota lack of... - nedostatek něčeho to grow - růst to reproduce - rozmnožovat se to replace - nahradit shallow - mělký, plytký (o osobě = "povrchní") cod - treska mackerel - makrela herring - sleď to assume - předpokládat ("assuming that... = za předpokladu, že...) astounding - ohromující net - síť denizen - obyvatel fisherman - rybář to harvest - sklidit, nalovit to benefit sb. - být prospěšné pro..., prospívat něčemu cuisine - kuchyně (ve smyslu "francouzská kuchyně") precious - drahý, vzácný metal - kov to be protective of... - chránit, bránit

Jak stromy přežívají zimu?MinuteEarth

V rámci dnešních duálních titulků vám přinášíme další video z kanálu MinuteEarth, ve kterém se tentokrát dozvíte, jak jsou stromy schopné přežít v teplotách pod nulou. to be designed to... - být navržen/zkonstruován tak, aby... to freeze - zmrznout, ztuhnout liquid - kapalný (nebo i "kapalina, tekutina") year-round - po celý rok frost - mráz, námraza, jinovatka Siberia - Sibiř fatally - smrtelně to puncture - propíchnout lettuce - salát spinach - špenát plumbing - instalatérství, potrubí to dissolve - rozpustit se harm - zranění, újma to thaw - tát to remain - zůstat, setrvat to rely on... - spoléhat na... to pull upwards - táhnout směrem nahoru to shut off - vypnout, zastavit flow (of water) - tok (vody) to avoid st.  - vyhnout se něčemu pipe - trubice, potrubí drought - sucho, období sucha soil - půda, země accidentally - náhodou, omylem pocket of air - vzduchová kapsa tissue - pletivo (u rostlin), tkáň (u živočichů) to combat - bojovat, zápasit conterintuitive - zdánlivě odporující selskému rozumu blockage - překážka, ucpání to spread - rozšířit se to evolve - vyvinout (se) cell - buňka sugary - sladký, cukernatý sap - míza (hovorově se tak označuje naivní člověk, který snadno soucítí s ostatními a u kterého se tak dá snadno hrát na city) anti-freeze - nemrznoucí kapalina evergreen - stálezelený conifer - jehličnan pine - borovice spruce - smrk needle - jehla, jehlice solely - pouze, výlučně maple - javor birch - bříza larch - modřín leafless - holý, bez listí descendant - potomek, následník to deal with... - vypořádat se s něčím (nebo s někým jednat) extended - velmi dlouhý, prodloužený to occur - nastat, udát se useful - užitečný

Jak vysoká může být nejvyšší hora na zemi?MinuteEarth

Máme tu další video z kanálu MinuteEarth, ve kterém se dozvíte, jaké výšky by teoreticky mohla dosahovat nejvyšší hora na Zemi. solar system - sluneční soustava to tower - tyčit se surface - povrch (také hladina vody) space suit - skafandr based on... - na základě... density - hustota strength - síla, pevnost to stretch - rozpínat se (nebo také natáhnout) to soar - prudce stoupat, vysoko poletovat (ve videu ve smyslu dosahovat závratné výšky) to dwarf - zastiňovat, čnět nad (jako podst. jm. - trpaslík) humongous - obrovitý, gigantický Earth's crust - zemská kůra to float - plout, vznášet se Earth's mantle - zemský plášť to sink - klesat, ponořit se, potopit se to melt - roztavit se, roztát collision - srážka tectonic plate - tektonická deska to crack - praskat, tříštit se to weaken - oslabit to expose to... - vystavit něčemu stream - proud, řeka glacier - ledovec to carve - rýt, řezat valley - údolí mountain top - vrchol hory

Jak přežít zásah bleskem?MinuteEarth

V dnešních duálních titulcích si nejen opět procvičíte angličtinu, ale také významně posílíte své schopnosti přežít v nelítostné přírodě. V následujícím videu se totiž dozvíte, jak se nejlépe vyhnout úmrtí způsobenému zásahem blesku. Slovíčka z videa: lightning storm / thunderstorm - bouřka wetsuit - neoprenový oblek medieval - středověký coat of armor - brnění birthday suit - hovorové označení nahoty lightning / lightning bolt - blesk to strike - udeřit rubber - guma fabric - látka bare skin - holá kůže path - cesta stream - proud point - bod to lure - vábit, lákat electrical conductor - elektrický vodič to glide - klouzat to penetrate into...- proniknout do... surface - povrch eletrical current - elektrický proud hollow - dutý to weld - svářet steel-woven - protkaný ocelí (to weave - tkát) high-voltage wires - vedení vysokého napětí tire - pneumatika chassis - podvozek, konstrukce handy - mít po ruce, přijít vhod to provide - poskytnout soil - půda to crouch - skrčit se shortcut - zkratka to avoid - vyhnout se